Veilingvoorwaarden

Geldende bij de aankoop in de Art Gallery Voûte kunstveiling.

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen Art Gallery Voûte kunstveiling en de koper. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

Artikel 2.

De toepasselijkheid van de Algemene Veilingvoorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus, voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Eenieder die aan de veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 3.

Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Art Gallery Voûte en haar personeel naar beste weten verstrekt.

Artikel 4.

Alle kunstwerken worden door Art Gallery Voûte gegarandeerd als authentiek en origineel.

Artikel 5.

De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden of door achterlating van een schriftelijke koopopdracht. Een eenmaal door de koper uitgebracht bod is bindend en kan door de koper niet worden ingetrokken.

Artikel 6.

De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en gekocht en is aansprakelijk voor de betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

Artikel 7.

De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Art Gallery Voûte het bod van de koper heeft geaccepteerd.

Artikel 7 B.

Bij de kunstwerken staan richtprijzen vermeld. Er is bij een veiling vrijwel altijd een zogenaamde reserveprijs of minimumprijs. Alle biedingen beneden de reserveprijs worden geaccepteerd en op de site weergegeven. In het geval de minimumprijs niet wordt behaald, eindigt de veiling van een specifiek kunstwerk niet in een verkoop. Wij houden als regel aan dat vanaf het moment dat er een bod komt die boven de minimumprijs zit, dat wij dan de veiling voor dat specifieke werk een aantal weken aanhouden.

Artikel 8.

Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden.

Artikel 9.

Art Gallery Voûte behoudt zich de volgende rechten voor:

a. te allen tijde wijzigingen te brengen in de orde van verkoop

b. voorwerpen de doen uitvallen of toe te voegen

c. kopen te combineren of te splitsen

d. kopen niet te gunnen of op te houden

e. vergissingen bij biedingen en toewijzingen te herstellen of een koop ongedaan te maken zonder dat een koper van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst te beroepen.

f. gedurende de veiling kunnen geen voorwerpen worden afgegeven

g. namens kopers en verkopers biedingen uit te brengen

Artikel 10.

De verkoop geschiedt zonder opgeld en ook is er geen volgrecht verschuldigd. Deze verkoop wordt gezien als eerste verkoop van het werk door de kunstenaar.

Artikel 11.

De betaling van de koopsom moet geschieden voor aflevering van de gekochte voorwerpen zonder dat er korting of verrekening is toegestaan.

Betaling kan uitsluitend plaats vinden door middel van contant geld, met pinbetaling of het overmaken op de bankrekening van Art Gallery Voûte.

Artikel 12.

De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen uiterlijk 3 weken na het accepteren van het bod door Art Gallery Voûte.

Artikel 13.

Eigendom van de gekochte voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom.

Artikel 14.

Alle gekochte goederen worden kosteloos bezorgd in geheel Nederland.

Artikel 15.

Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.